10 Objetivos del Gobierno de la República en la negociación con EUA

"Debemos redefinir, sobre bases de mayor certidumbre, la relación de México con el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América": EPN

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, definió los 10 objetivos que buscará el Gobierno de México en la negociación con los Estados Unidos de América; bajo la premisa de construir una nueva etapa de diálogo y negociación, en la relación bilateral.

Previamente el Primer Mandatario mencionó los cinco principios que guiarán la negociación con el gobierno de los EUA.

 

Objetivos:

PRIMERO

Que exista un compromiso del gobierno de Estados Unidos, de garantizar el trato humano y respetar los derechos de los migrantes mexicanos. 

SEGUNDO

Que cualquier proceso de repatriación de migrantes indocumentados, que realice el gobierno de Estados Unidos, sea de manera ordenada y coordinada; y que los protocolos y acuerdos que se han alcanzado, se mantengan y mejoren, siempre sobre la base de un trato digno y también respetuoso.

TERCER

El desarrollo del Hemisferio debe ser una responsabilidad compartida. Los gobiernos de México y de Estados Unidos deben asumir un compromiso concreto para trabajar de manera conjunta, en promover el desarrollo de los países de Centroamérica. 

Este compromiso es cada vez más importante. Mientras que el número de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos disminuye cada año, en los últimos tres años el flujo de migrantes indocumentados, que atraviesan México rumbo a Estados Unidos, creció en más de 100%.

CUARTO

Asegurar el libre flujo de remesas de los connacionales que viven en Estados Unidos, evitando que se dificulte o encarezca su envío.  A noviembre del año pasado, las remesas de los mexicanos sumaron más de 24 mil millones de dólares.

QUINTO

El gobierno de Estados Unidos debe asumir el compromiso de trabajar corresponsablemente con México, para detener el ingreso ilegal de armas y de dinero de procedencia ilícita. 

SEXTO

Preservar el libre comercio entre Canadá, Estado Unidos y México. Los intercambios comerciales entre los tres países deben estar exentos de cualquier arancel o cuota, como ha ocurrido desde 2008. 

Se buscará fortalecer la competitividad de Norteamérica y sus cadenas regionales de suministro, incrementando las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y Canadá, sobre una base de sana competencia y el desarrollo de sectores de mayor valor agregado.

SÉPTIMO

Al modernizar el marco comercial de América del Norte, los gobiernos deben incluir nuevos sectores, como las telecomunicaciones, la energía y el comercio electrónico. 

OCTAVO

Cualquier nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos debe también traducirse en mejores salarios para los trabajadores en México.  México no compite en el mundo con empleos de baja calidad, ni con mano de obra barata. 

México debe participar en el comercio internacional sobre una base de mayor productividad y complementariedad; haciendo del comercio, un instrumento poderoso para proteger los empleos actuales, crear nuevos empleos y mejorar los salarios en México.

NOVENO

Proteger el flujo de inversiones hacia México. El Gobierno de la República se asegurará que nuestro el país siga siendo un destino confiable y atractivo para invertir. 

Se buscarán acuerdos que den certidumbre a la inversión y al comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Se defenderán las inversiones nacionales y de cualquier otro país, que hayan confiado en México para invertir.

DÉCIMO

Trabajar  por una frontera que una y no que divida.

"Si bien México reconoce los derechos de toda nación soberana para garantizar su seguridad, México no cree en los muros. Nuestro país cree en los puentes, en los cruces carreteros y ferroviarios, y en el uso de tecnología como los mejores aliados, para impulsar una buena vecindad. 

Nuestra frontera debe ser nuestro mejor espacio de convivencia; un espacio de seguridad, de prosperidad y de desarrollo compartido": EPN

 

 

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/10-objetivos-del-gobierno-de-la-republica-en-la-negociacion-con-eua?idiom=es

 

* * * 

 

 

10 priorytetów Rządu Meksyku w sprawie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi

„Mamy pewność, że stosunki Meksyku z nowym rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki powinny zostać określone na nowo” powiedział Prezydent Mekyku, Enrique Peña Nieto.

 

Prezydent Republiki, Enrique Peña Nieto, wyznaczył 10 celów jakie obierze Rząd Meksyku w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki; mając na uwadze stworzenie nowego etapu dialogu i negocjacji w stosunkach dwustronnych. Uprzednio, Prezydent określił również pięć zasad określających negocjacje z amerykańskim rządem. 

 

Priorytety: 

PIERWSZY

Uzyskanie zobowiązania ze strony Stanów Zjednoczonych dotyczącego gwarancji poszanowania praw meksykańskich imigrantów oraz zapewnienia im humanitarnego traktowania.

DRUGI

Jakikolwiek proces repatriacji nielegalnych imigrantów realizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych odbędzie się w sposób uporządkowany i skoordynowany; natomiast protokoły i porozumienia jakie zostały wcześniej osiągnięte będą kontynuowane i ulepszane, zawsze mając na uwadze godne traktowanie i szacunek. 

TRZECI

Rozwój naszego regionu powinien być wspólną odpowiedzialnością. Rządy Meksyku i Stanów Zjednoczonych powinny podjąć konkretne zobowiązanie do współpracy mające na celu wspieranie rozwoju krajów Ameryki Centralnej. Zobowiązanie to jest coraz ważniejsze. Poczas gdy liczba meksykańskich imigrantów w Stanach Zjdnoczonych zmiejsza się z każdym rokiem, w ostatnich trzech latach przepływ nielegalnym imigrantów, którzy przekraczają Meksyk aby dostać się do Stanów Zjednoczonych wzrósł o 100%. 

CZWARTY

Zapewnienie swobodnego przepływu przekazów pieniężnych od obywateli meksykanskich mieszkających w Stanach Zjednoczonych, eliminując utrudnienia i podwyżki cen wysyłek. Do listopada ubiegłego roku, przekazy pieniężne Meksykanów wyniosły 24 mld dolarów. 

PIĄTY

Rząd Stanów Zjednoczonych powienien zobowiązać się do współodpowiedzialności z Meksykiem w przeciwdziałaniu przemytowi broni i pieniędzy pochodzących z nielagalnych źródeł.

SZÓSTY

Utrzymanie wolnego handelu między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Wymiany handlowe między trzema krajami powinny być wolne od jakichkolwiek taryf i kwot, zgodnie z zasadami obowiązującymi od 2008 roku. 

Dążenie do wzmocnienia konkurencyjność Ameryki Północnej i jej  regionalnych łańcuchów dostaw, zwiększając tym samym eksport produktów meksykańskich do Stanów Zjednoczonych i Kanady, czerpiąc z zasad zdrowej kompetencji i rozwoju sektorów o wyższej wartości dodanej.

SIÓDMY 

Po zmodernizowaniu przepisów ramowych umowy handlowej Ameryki Północnej, rządy powinny wprowadzić nowe sektory, takie jak: telekomunikacyjny, energetyczny czy e-commerce. 

ÓSMY

Jakakolwiek nowa umowa handlowa ze Stanami Zjednoczonymi powinna wiązać się z  lepszymi płacami dla meksykańskich pracowników. Meksyk nie znajduje się wśród krajów cechujących się miejscami pracy o niskiej jakości czy też tanią siłą roboczą. 

Meksyk powinien uczestniczyć w handlu międzynarodowym bazując na większej wydajności i komplementarności; sprawiając, że handel stanie się ważnym narzędziem w ochronie aktualnych stanowisk pracy oraz stworzy nowe miejsca pracy i powdyższy płace w Meksyku.  

DZIEWIĄTY

Ochrona przepływu inwestycji w Meksyku. Rząd Republiki zapewni, że nasz kraj w dalszym ciągu będzie niezawodnym i atrakcyjnym kierunkiem inwestycyjnym. 

Ponadto, będziemy dążyć do tego, aby umowy dawały pewność zarówno inwestycjom, jak i handlowi między Meksykiem, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Będziemy bronić inwestycji narodowych oraz tych pochodzących z jakiegokolwiek innego kraju, który zaufa Meksykowi lokując w nim swoje inwestycje. 

DZIESIĄTY

Praca nad tworzeniem granicy, która łączy, a nie dzieli.

„Chociaż Meksyk uznaje prawa całego suwerennego narodu celem zagwarantowania mu bezpieczeństwa, to nie uznaje on żadnych murów. Nasz kraj wierzy, że mosty na skrzyżowaniach dróg i torów oraz użycie technologii są najlepszym sojusznikiem w promowaniu dobrych stosunków sąsiedzkich. 

Nasza granica powinna być naszym najlepszym miejscem do współżycia; miejscem pełnym bezpieczeństwa, dobrobytu i wspólnego rozwoju”: mówi Prezydent Enrique Peña Nieto.